Centar za socijalni rad Grada Zrenjanina

Porodični smeštaj odraslih i starih

INFO - Porodični smeštaj odraslih i starih

Naziv projekta: PORODIČNI SMEŠTAJ ODRASLIH I STARIH LICA

Nosioc projekta: CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADA ZRENJANINA

Vreme realizacije projekta: JUN 2010. - APRIL 2011.

 

Poslednjih godina suočavamo se sa problemima da pojedine kategorije odraslih lica nismo u mogućnosti da smestimo u ustanove socijalne zaštite, kako zbog ograničenih kapaciteta domova, tako i zbog njihovih godina života i teškoća koje korisnici imaju. Takođe, Zrenjanin je opština koja od ukupne populacije stanovništva ima 34% stanovnika starijih od 60 godina. Karakteristično je da je najveći broj porodica koje imaju tri člana domaćinstva, odnosno opada broj članova porodice koji mogu da pruže zaštitu kako odraslim članovima koji imaju teškoća, tako i zavisnih starih ljudi kojima je neophodan neki oblik zaštite. U Zrenjaninu  postoji samo jedno odraslo lice koje je smešteno u hraniteljsku porodicu, odnosno samo jedna hraniteljska porodica. U poslednjem periodu zbog povećane potrebe za adekvatnim zbrinjavanjem odraslih i starih lica, Služba za odrasla i ostarela lica je bila primorana da uputi nekoliko zahteva Centrima koji imaju razvijen ovaj oblik smeštaja, što znači da korisnika izmeštamo iz njemu poznate socijalne sredine u  sredinu koja je po mnogome različita od njegove, zbog čega su korisnici prinuđeni da prekinu već uspostavljenu socijalnu vezu. Korisnicima kojima je neophodan smeštaj su saglasni da njihovo zbrinjavanje bude u hraniteljskim porodicama. Ovim projektom bi otpočeli razvoj porodičnog smeštaja odraslih i starih lica a samim tim bi došlo do adekvatnijeg zbrinjavanja i zadovoljavanja potreba odraslih i ostarelih korisnika u njima poznatoj sredini.

 

 

Cilj i očekivani rezultati:

 • Informisanje javnosti o porodičnom smeštaju odraslih i starih lica;
 • Informisanje javnosti o odraslim i starim licima koja nisu u dovoljnoj meri zbrinuta kao i o njihovim potrebama;
 • Razbijanje predrasuda o odraslim i starim licima;
 • Podsticanje šireg kruga ljudi da se bavi porodičnim smeštajem odraslih i starih lica;
 • Da se tokom edukacije potencijalni hranitelji osveste i razumeju potrebe odraslih i starih lica;
 • Da tokom edukacije potencijalni hranitelji razumeju i osveste sopstvene teškoće i teškoće odraslih i starih lica o kojima će brinuti;
 • Da tokom edukacije potencijalni hranitelji steknu uvid o načinima razrešavanja teškoća;
 • Da potencijalni hranitelji razumeju partnersku ulogu sa Centrom za socijalni rad.

Krajnji cilj je da potencijalni hranitelji tokom perioda edukacije prođu kroz samoprocenu kako bi mogli da donesu informisanu odluku o bavljenju porodičnim smeštajem.

Očekivani rezultati su dobijanje kompetentnih hraniteljskih porodica koej poseduju neophodna znanja, umenja i veštine za brigu o odraslim i starim licima.

Krajnji cilj je ADEKVATNA ZBRINUTOST KORISNIKA U PORODICAMA.

 

Ciljna grupa projekta: Projektom će biti obuhvaćene sve društvene grupe, pre svega bračni parovi srednjih godina koji imaju iskustvo i motivaciju da brinu o odraslim i starim licima, ali i onima koji ga nemaju a motivisani su da brinu o odraslim i starim licima. Takođe, ciljane  grupe su i srodnici, prijatelji i komšije odraslih  i starih lica koji već imaju ostvarene socijalne i emocionalne relacije sa potencijalnim korisnicima, ali zbog nedovoljne informisanosti nisu u potpunosti preuzeli brigu o odraslim i starim licima.

 

Faze realizacije projekta (IV faze):

I FAZA - POPULARIZACIJA PORODIČNOG SMEŠTAJA ODRASLIH I STARIH LICA

Stanovništvo opštine Zrenjanin nedovoljnio je informisano o porodičnom smeštaju odraslih i starih lica, te se na porodičnom smeštaju nalazi samo jedno odraslo lice, odnosno, u Zrenjaninu postoji samo jedna hraniteljska porodica koja zbrinjava odraslo lice.

Neophodno je raditi na popularizaciji porodičnog smeštaja odraslih i starih lica kako bi se javnost informisala o ovom obliku zaštite, da bi se razbile predrasude o porodicama koje brinu  o ovoj kategoriji korisnika, predrasude o samim korisnicima. Popularizacijom bi se došlo do porodica koje su pozitivno motivisane za bavljenje porodičnim smeštajem, a to znači i veću mogućnost izbora porodica koje su spremne za zadovoljavanje potreba  odraslih i ostarelih lica. Ciljevi porodičnog smeštaja će se realizovati putem medijske kampanje, TV-a, radija plakata, letaka, sastanaka u Zavodu tržišta rada i sastanaka sa mesnim zajednicama.

 

II FAZA - PRIJAVLJIVANJE PORODICA I PROCENA NJIHOVE PODOBNOSTI

Nakon prijavljivanja pristupiće se procene njihove podobnosti za bavljenje porodičnim smeštajem odraslih i ostarelih lica. Podobnost porodice podrazumeva njihove kompetencije, znanja, veština i motivisanosti, kao i stambene i materijalne uslove koji su neopodni za bavljenje ovim poslom.

Procenu podobnosti porodica vršiće stručni radnici Centra za socijalni rad, diplomirani socijalni radnici, psiholozi, pravnici i andragozi, putem intervjua i kućnih poseta.

 

III FAZA - EDUKACIJA PORODICA

Nakon izvršene procene i odabira porodica, realizovaće se edukacija porodica prema sačinjenom programu. Edukacija će se vršiti putem radionica, jednom nedeljno u periodu od tri meseca. Cilj edukacije je da se porodice pripreme za prihvat odraslih i starih lica, da razumeju i osveste potrebe odraslih, kao i da razumeju njihove sopstvene teškoće i saznaju načine za razrešavanje teškoća. Takođe, jedan od ciljeva edukacije je i da razumeju i prihvate neophodnost saradnje sa stručnim radnicima Centra, ako i da sami tokom edukacije prođu kroz samoprocenu i donesu infomisanu odluku.

 

IV FAZA - DOBIJANJE PODOBNOSTI


Nakon izvršene edukacije, ponovo će se procenjivati podobnosti porodica, odnosno sagledavaće se njihov nivo znanja, veština, motivacije, porodičnih snaga i kompetencija za bavljenje porodičnim smeštajem odraslih i ostarelih.

 

Tim: Učesnici u realizaciji projekta su radnici Centra za socijalni rad Grada Zrenjanina, spoljni saradnik i student.

 • Vesna Stankov - koordinator
 • Nada Latinović - administrativni radnik
 • Robert Molnar - administrativni radnik
 • Konstantin Grosu - dizajner
 • Zorica Milivojev - dipl. socijalni radnik
 • Ljiljana Stanić - dipl. socijalni radnik
 • Milanka Deurić - dipl. socijalni radnik
 • Milica Belenzada - dipl. psiholog
 • Ljiljana Grosu - andragog
 • Slavica Stojšin - dipl. pravnik
 • Kovačević Helena - dipl. pravnik
 • Milica Samardžija - dipl. pravnik
 • Vesela Đukić - dipl. pravnik
 • Olgica Đurić - dipl. ekonomista
 • Vesna Varadinac - student
You are here: Home Porodični smeštaj odraslih i starih INFO - Porodični smeštaj odraslih i starih