Centar za socijalni rad Grada Zrenjanina

Javna nabavka 55100-57/2019 07.02.2019 - ЈАVNA NABAVKA HIGIJENA

На основу члана 55. став1. тачка 2), члана 57. став 1. и члана 60. став1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015, 68/2015), и Одлуке о покретању поступка јавне набавке који се води као поступак јавне набавке мале вредности за набавку средстава за хигијену број 55100-57/2019 од 04.02.2019. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
број 55100-57/2019
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЗА НАБАВКУ СРЕДСТАВА ЗА ХИГИЈЕНУ

 

Link: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=2208675

You are here: Home Okončane javne nabavke Javna nabavka 55100-57/2019 07.02.2019 - ЈАVNA NABAVKA HIGIJENA