Centar za socijalni rad Grada Zrenjanina

Javna nabavka 55100-276/2019 03.07.2019. - ELEKTRIČNA ENERGIJA

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ГРАДА ЗРЕЊАНИН
Комисије за јавну набавку електричне енергије
Број: 55100-276/2019
Дана: 03.07.2019. година
ЗРЕЊАНИН
Народног Фронта 2
Тел.: 023/534-148

На основу члана 55. став1. тачка 2), члана 57. став 1. и члана 60. став1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'', бр. 124/12, 14/15, 68/2015), и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности набавка електричне енергије број 55100-276/2019 од 01.07.2019. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
број 55100-276/2019
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
број 55100-276/2019

Link: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=2399796

You are here: Home Pozivi i konkursne dokumentacije Javne nabavke - okončane Javna nabavka 55100-276/2019 03.07.2019. - ELEKTRIČNA ENERGIJA