Centar za socijalni rad Grada Zrenjanina

Javna nabavka 55100-461/2018 19.11.2018 - ЈАVNA NABAVKA NAMIRNICA - 2

На основу члана 55. став1. тачка 2), члана 57. став 1. и члана 60. став1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015, 68/2015), и Одлуке о покретању поступка јавне набавке који се води као поступак јавне набавке мале вредности за набавку намирница за «Сигурну кућу», «Прихватилиште» и «Алтернативу» у Зрењанину број 55100-461/2018 од 16.11.2018. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
број 55100-461/2018
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЗА НАБАВКУ НАМИРНИЦА ЗА «СИГУРНУ КУЋУ», «ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА СТАРА И ОДРАСЛА ЛИЦА У КРИЗНИМ СИТУАЦИЈАМА, БЕСКУЋНИКЕ И ПРОСЈАКЕ» И ДНЕВНИ ЦЕНТАР ЗА ДЕЦУ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ «АЛТЕРНАТИВА» У ЗРЕЊАНИНУ

 

Link: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=2123118

You are here: Home Pozivi i konkursne dokumentacije Javna nabavka 55100-461/2018 19.11.2018 - ЈАVNA NABAVKA NAMIRNICA - 2